interip.nl - Overdracht PuntNL-Leasecontract
00

Overdracht .NL domeinnaam / PuntNL-Leasecontract

Ondergetekende (naam en achternaam)
gevestigd te (straat en huisnummer)
 (postcode en plaats)

hierna te noemen 'de contractant' geeft hierbij interip.nl (InterIP Networks B.V.) de opdracht om het PuntNL-Leasecontract op te heffen en
de .NL domeinnaam(domeinnaam)
over te dragen op naam van
naam(naam en achternaam)
handelend namens (evt. bedrijfsnaam)
gevestigd te (straat en huisnummer)
 (postcode en plaats)

hierna te noemen 'de nieuwe houder'.

de contractant, de nieuwe houder en interip.nl (InterIP Networks B.V.) zijn als volgt overeen gekomen:
  • De contractant verklaart de huidige gebruiker van genoemde .NL domeinnaam te zijn middels het PuntNL-Leasecontract.
  • De contractant verklaart accoord te gaan met de in het PuntNL-Leasecontract gestelde overdrachtskosten. Deze kosten zullen bij een succesvolle overdracht door interip.nl (InterIP Networks B.V.) gefactureerd worden aan de contractant. Tevens is contractant op de hoogte van het feit dat tijdens de actieperiode tot 30 april 2003 de overdrachtkosten verlaagd zijn naar 19 euro en dat per 1 mei 2003 het volledige bedrag van 36 euro in rekening wordt gebracht.
  • De nieuwe houder verklaart de genoemde .NL domeinnaam, alle hieraan gekoppelde diensten, en alle hieruit voortvloeiende financiele verplichtingen, over te nemen van de contractant.
  • De nieuwe houder verklaart bekend te zijn, en accoord te gaan, met de voorwaarden gesteld in de overeenkomst domeinnaamregistratie/webhosting van interip.nl (InterIp Networks B.V.).

ContractantNieuwe houder


Handtekening


Handtekening
DatumDatum

Dit formulier per email (snelste verwerking), post of fax retourneren aan:
InterIP Networks B.V. Tel: +31 (0) 174-726026
t.a.v. Sales afdeling interip.nl Fax: +31 (0) 174-726021
Industriestraat 11 orders@interip.nl
2671 CT Naaldwijk
U kunt het formulier ook ondertekend inscannen en per e-mail verzenden in de formaten .JPG, .GIF, .BMP en .PDF.

NB: Vergeet niet een kopie legitimatiebewijs (particulieren), of kopie uittreksel KvK (bedrijven) van de nieuwe houder mee te sturen.